Van de WN-fractie in Vallei en Veluwe

Het Algemeen Bestuur van waterschap Vallei en Veluwe was op 24 april voor het laatst bijeen. In die vergadering zijn de heemraden (dagelijks bestuursleden) benoemd, waaronder onze eigen Frans ter Maten. Alle vier de heemraden zijn door het AB unaniem benoemd. De andere heemraden zijn Dirk-Siert Schoonman (fractie LTO/Landbouw), Bert van Vreeswijk (SGP) en Patrick Gaynor (VVD). Patrick is nieuw in het bestuur, de andere drie heren waren de vorige periode ook dagelijks bestuurslid. Het is net als vorige periode een minderheids-coalitie. Water Natuurlijk is blij met dit dagelijks bestuur, omdat wij denken dat het een voorzetting gaat zijn van de daadkrachtige en open manier waarop wij als bestuur opereren in deze tijd van verandering.

Met de Blauwe Omgevingsvisie 2050 (www.bovi2050.nl) als basis willen wij ook de komende vier jaar het verschil maken en stappen zetten richting circulaire economie, energie uit hernieuwbare bronnen, versterken van biodiversiteit, klimaatadaptatie en de digitale transformatie.
Het volgende AB op 9 juli zal besluiten over het doorvertalen van de BOVI naar concrete maatregelen.

 

Toon alle berichten in deze rubriek