Waar(de) voor geld!

Wij hebben ambities! Veilig, schoon en mooi water. Een belangrijke plaats voor landschap, natuur, cultuurhistorie en recreatie in het waterbeheer. Samenwerken met inwoners, grondeigenaren, bedrijven en andere overheden. Maar wat kost dat?

Waterschappen heffen zelf belasting. Dat is belangrijk, want zo zijn cruciale zaken als waterveiligheid en schoon water onafhankelijk van de afwegingen die de rijksoverheid en provincies dagelijks maken. Maar belasting heffen geeft een grote verantwoordelijkheid. Wij willen de belastingdruk beperken door de uitgaven van het waterschap binnen de perken te houden.

Met onze aanpak zetten we belastinggeld zuinig en zorgvuldig in. Door met iedere maatregel meerdere doelen te dienen, door geleidelijk in te spelen op de toekomst, door te zoeken naar efficiënte innovaties en anderen te betrekken bij het waterbeheer. Zo houden wij het waterschapswerk betaalbaar, nu en in de toekomst.

Ons uitgangspunt bij alle uitgaven is: de vervuiler betaalt voor de vervuiling, de gebruiker betaalt voor geleverde diensten.

Een paar voorbeelden:

  • Inwoners van steden en dorpen betalen het grootste deel van de lasten voor het binnendijkse waterbeheer. Maar de meeste investeringen gaan naar agrarisch waterbeheer. We vinden het daarom voor de hand liggen dat onze waterschappen steviger gaan investeren in het waterbeheer in steden en dorpen, zeker met het oog op de klimaatverandering. Ook vinden we het belangrijk dat onze waterschappen investeren in andere zaken die onze inwoners van belang vinden: de kwaliteit van natuur, landschap en recreatie. De Voorstellen van de landelijke Commissie Aanpassing Belastingstelsel om onze inwoners nog zwaarder te belasten zonder dat daar ook maar iets tegenover staat, wijzen we sterk af.
  • Wij willen dat het waterschap gebiedscollectieven voor duurzaam agrarisch waterbeheer stimuleert. De agrarische sector (LTO) heeft hiervoor het initiatief genomen met het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer. Agrariërs die in een zo’n collectief samenwerken, kunnen via de provincies Europese subsidies aanvragen voor duurzame landbouw. Een collectief kan effectiever werken aan duurzaamheid dan afzonderlijke individuele agrariërs.

Het waterschap besteedt veel geld aan muskusrattenbeheer. Elk jaar worden in het beheergebied veel dieren gevangen en gedood. Wij willen vangstmethodes die bijvangsten van watervogels en andere zoogdieren zoveel mogelijk tegengaan. Daarnaast willen we onderzoek naar alternatieven voor de huidige wijze van bestrijding met zo min mogelijk dierenleed.Wij vinden dat het waterschap straks de hand moet houden aan het principe van ‘de vervuiler betaalt’. We willen illegale lozers actiever opsporen. Het waterschap moet de handhaving goed op orde houden en de zuiveringslasten eerlijk over de vervuilers verdelen. Dat doet ook recht aan alle goedwillende ondernemers die een gezonde bedrijfsvoering combineren met de zorg voor een goede waterkwaliteit. Goed gedrag willen we belonen.

Nog geen lid van Water Natuurlijk? Meld je aan bij de grootste waterschapspartij van Nederland!

Wil je je kandidaat stellen? Vraag dan via WaterNatuurlijkMN@gmail.com het kandidaatstellingsformulier aan!

Later dit jaar verschijnt ons verkiezingsprogramma. Om je alvast een idee te geven waar Water Natuurlijk in Midden-Nederland (waterschappen Vallei en Veluwe, Rijn en IJssel en Rivierenland) voor staat, lees onze nieuwsbrief!

Toon alle berichten in deze rubriek