WaardeVol Brummen

Waterschap Vallei en Veluwe, gemeente Brummen en provincie Gelderland werken samen met inwoners en bedrijven aan wateroverlast, verdroging en biodiversiteit in het gebied Voorstonden – Oekense Beek – Leusveld. Het project WaardeVOL Brummen begon ooit met verdrogingsbestrijding voor Natura 2000-gebieden. Verbeteren van bestaande en realiseren van ca. 100 ha nieuwe natuur zijn belangrijke input voor het huidige project. In het kader van het project wordt onderzocht wat hydrologisch gezien de beste mogelijkheden zijn om het gewenste natuurherstel te realiseren.

Twee jaar geleden is de doelstelling verbreed en de aanpak veranderd. Tussen natuur, landschap, landbouw, wonen en bedrijvigheid werd klimaat het verbindende thema. WaardeVOL Brummen wordt sinds 2018 als een gebiedsproces uitgevoerd. Dat gebeurt in de geest van de Omgevingswet. Er ligt geen planning van begin tot eind van het project. We werken in vier stappen en bekijken de uitkomsten stap voor stap: Hoe pakken we de volgende stap samen met bewoners aan en wat is daarvoor aan voorbereiding of onderzoek nodig? Eind 2020 verwachten we te beschikken over een toekomstbeeld voor het hele gebied. Dit toekomstbeeld gebruiken we als kapstok om de jaren daarna verdere plannen voor water, natuur, landschap en recreatie uit te werken en uit te voeren.

Natuurmonumenten beheert veel grond in het gebied van WaardeVOL Brummen. Natuurmonumenten ziet kansen en mogelijkheden om op haar gronden de natuurkwaliteit te verbeteren, en daarmee bovendien een bijdrage te leveren aan het klimaatbestendig maken van het gebied.

Agrarisch natuur­ en landschapsbeheer past heel goed in het landbouwgebied rondom de natuurgebieden. Agrariërs kunnen hiermee bijdragen aan het landschap en de biodiversiteit in hun omgeving. Daar staat een marktconforme vergoeding tegenover. In het hele projectgebied van WaardeVOL Brummen komen agrariërs hiervoor in aanmerking. Op www.collectiefveluwe.nl  staat uitgebreide informatie over beheerpakketten en vergoedingen, over voorwaarden, contracten etc.

Toon alle berichten in deze rubriek