Wageningen – Herstel Stadsgracht

Water Natuurlijk steunt van harte alle lokale initiatieven om water in steden en dorpen meer ruimte te geven. Het herstel van de Wageningse stadsgracht is daar een goed voorbeeld van. Bewoners en ondernemers werken daar samen aan. Met de klimaatverandering wordt het steeds belangrijker dat het watersysteem ook in steden en dorpen op orde is. Dat maakt het noodzakelijk dat het waterschap veel meer dan tot dusverre investeert in water in bebouwd gebied.

Beleefbare en vitale stadsgracht

In de jaren zestig is een klein deel van de Wageningse stadsgracht gedempt. Herstel van de gracht maakt Wageningen bij de entree van het winkelgebied weer als vestingstad zichtbaar. Dat is een kwaliteitsverbetering en  goed voor de inwoners van Wageningen en voor de ondernemers van de stad. Bovendien verbetert zo, door de mogelijkheid voor doorstroming, de waterkwaliteit van de stadsgracht. Wageningen kan het karakter van zijn stadsgracht ook actief versterken  door de hele gracht bewandelbaar en bevaarbaar  te maken.

Stadsgracht als inspiratiebron

Bewoners en ondernemers in Wageningen willen het gedempte deel van de stadsgracht weer herstellen, en meer in algemene zin het vestingstadkarakter versterken.

Het Platform Stadsgracht Wageningen heeft ook een Schetsboek Stadsgracht opgesteld. Wanneer de gemeente, het waterschap of andere partijen maatregelen willen treffen langs de stadsgracht, kunnen ze zich door het schetsboek laten inspireren over de manier waarop die het best ingepast kunnen worden. Dat is bijvoorbeeld het geval, nu gemeente en waterschap maatregelen gaan treffen om de waterkwaliteit van de stadsgracht verder te verbeteren, en willen gaan zorgen dat er ook in droge zomers voldoende wateraanvoer naar de stadsgracht is.

Gemeente, waterschap en provincie staan positief tegenover herstel van de stadsgracht. De gemeente heeft in 2018 het initiatief genomen om de planvorming voor het gebied weer los te trekken. Het waterschap staat gelukkig positief tegenover investeringen in de verbetering van het watersysteem. Samen met bijdragen van de gemeente en de provincie moet het lukken om de stadsgracht te herstellen.

Samenwerken

Water Natuurlijk steunt dit bewonersinitiatief, dat prima aansluit op de investeringsplannen van het waterschap in stedelijk water. Met de klimaatverandering wordt het steeds belangrijker dat het watersysteem ook in steden en dorpen op orde is. Dat helpt bij het beperken van wateroverlast tijdens tropische stortbuien.

Stedelijk water maakt de woonomgeving aantrekkelijk. Water Natuurlijk werkt samen met bewoners en andere partijen. Daarom helpen wij graag bewoners die het water willen gebruiken om ervan te genieten. Bijvoorbeeld met voorzieningen voor oeverrecreatie, visstekken en doorgaande kano- en schaatsroutes. Met dit soort projecten in de woonomgeving, kan het waterschap inwoners actief betrekken bij het waterbeheer. Inwoners kunnen meedenken over plannen en helpen met de uitvoering.

Toon alle berichten in deze rubriek