Water Natuurlijk in waterschap Vallei en Veluwe

Water Natuurlijk in waterschap Vallei en Veluwe

In het Algemeen Bestuur van Waterschap Vallei en Veluwe heeft Water Natuurlijk 3 zetels (Astrid Meier, Dirk Wever en Frans ter Maten). In het Dagelijks Bestuur zit onze heemraad Frans ter Maten.

Dit waren de kandidaten van Water Natuurlijk voor Vallei en Veluwe in 2015.
Meld je nu aan als kandidaat voor 2019!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Successen in Vallei en Veluwe

Klimaatbestendige steden
In de (versteende) stad zijn de negatieve effecten van de verandering van ons klimaat overduidelijk voelbaar. Water Natuurlijk heeft zich daarom de afgelopen paar jaar stevig ingezet voor water in de stad. In de periode 2016-2022 stelt Vallei en Veluwe 12 miljoen euro beschikbaar om gemeenten te helpen in bestaand stedelijk gebied regenwater van de riolering af te koppelen. Waterschap Vallei en Veluwe ondersteunt gemeenten, inwoners en bedrijven bij het klimaatbestendig maken van hun eigendommen. Het waterschap doet inmiddels actief mee met operatie Steenbreek en het initiatief Groen aan de Buurt. Ook zijn er tientallen schoolpleinen vergroend met steun van het waterschap.

Recreatie en natuur
Wij hebben ons sterk gemaakt om de beleidsmatige scheiding tussen water in de stad en water in landelijk gebied af te zwakken, omdat zij in praktijk onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Een voorbeeld daarvan is het gebied De Schammer ten oosten van Amersfoort. Een prachtig natuur- en recreatiegebied dat met een zeer duidelijk doel is aangelegd: waterberging bij piekafvoeren om te zorgen dat de stad Amersfoort droge voeten houdt. Een ander voorbeeld is de Modderbeek. Deze rechtgetrokken beek is tussen de Glind en Leusden drastisch aangepakt en natuurlijker gemaakt. Het gevolg is een prachtig beekdal dat tegelijk water buffert bij grote waterafvoeren.

Laten meeliften
Ook hebben we ons sterk gemaakt om bij alle waterschapsactiviteiten de ‘brede blik’ toe te passen. Dat wil zeggen dat het waterschap altijd samen met anderen kijkt of het bij waterwerkzaamheden tegelijk de ecologische, cultuurhistorische en recreatieve waarden van ons gebied kan versterken. Zo blijft het waterschap de aanleg van klompenpaden en ommetjes ondersteunen, het bekenstelsel op de Veluwe herstellen en onderhouden (samen met de gemeenten en de vrijwilligers van de bekengroepen). Ook pleegt het waterschap op zijn terreinen (bijvoorbeeld dijken) meer ecologisch beheer. Met als doel bij-vriendelijke bloemrijke dijken.

Blijven innoveren
We vragen continu aandacht om innovatief te blijven werken. Waterschap Vallei en Veluwe doet dit gelukkig al jaren succesvol, bijvoorbeeld in de Energie- en Grondstoffenfabrieken. Dat moeten we goed vasthouden.

Water Natuurlijk vindt het heel belangrijk dat het waterschap de kennis en kunde van inwoners waar mogelijk gebruikt, en hun betrokkenheid bij de omgeving inzet om zaken voor elkaar te krijgen. Hoe krijgen we actieve betrokkenheid van inwoners bij ons werk? Hoe betrekken we kinderen en jongeren? Een voorbeeld daarvan is de Kinderraad die het waterschap nu aan het opzetten is.

Water Natuurlijk heeft ook aan de wieg gestaan van een nieuwe aanpak binnen het waterschap zelf. Hoe werken we als functioneel én collegiaal bestuur (vanuit de inhoud en niet vanuit de macht van het aantal zetels)? In een proces met het hele Algemeen Bestuur en veel medewerkers heeft het waterschap zijn beleid voor de komende jaren vastgesteld. Dat leverde drie stevige pijlers op: het werk van het waterschap moet een bijdrage leveren aan de leegomgeving in ons werkgebied, we streven naar 100% circulair werken binnen 10 jaar, en naar een energieneutraal waterschap in 2020.

Meer dan waterveiligheid
Waterveiligheid is ook zo’n belangrijke taak van het waterschap. Wij hebben de afgelopen periode van harte het interactieve gebiedsproces rond de Grebbedijk ondersteund. In andere dijkversterkingsprojecten (zoals Noordelijke Randmeerdijken) stimuleren wij innovatieve oplossingen om de versterkingsopgave te realiseren.

De IJssel heeft veel meer ruimte gekregen dankzij de hoogwatergeul Veessen-Wapenveld en de Wilpse Klei. Dat is niet alleen goed voor de waterveiligheid, maar er is ook geïnvesteerd in natuur, landschap en recreatie.

Vistrappen
Het waterschap heeft vistrappen aangelegd. Zoals in Barneveldse beek bij Achterveld. Die helpt de vissen om tegen de stroom in te zwemmen, op weg naar hun hoger gelegen paargebieden. Tot in de jaren ’60 was de Barneveldse Beek een meanderende beek. Rond 1970 werd de beek net als veel andere beken in Nederland gekanaliseerd.

Verdroging van natuur aangepakt


Waterschap Vallei en Veluwe heeft de afgelopen jaren de verdroging van natuurgebieden stevig aangepakt. Voorbeelden van uitgevoerde projecten zijn te vinden in Groot Zandbrink bij Leusden, Soesterveen, het Vossenbroek (bij Emst, tussen Epe en Vaassen), het Wisselse en Tongerense Veen.

Uitdagingen voor de toekomst
· De Gelderse Vallei en delen van de IJsselvallei kennen veel intensieve landbouw. Het lukt maar niet om de waterkwaliteit in deze gebieden echt te verbeteren. Toch moet dat; voor milieu en natuur, maar ook vanwege Europese verplichtingen.
· Deltaprogramma waterveiligheid: wateroverlast en watertekort door klimaatverandering.
· Tegengaan van de verdroging in mooie natuurgebieden als het Binnenveld, en in het landgoederengebied tussen Leusden, Woudenberg, Renswoude en Barneveld komen verspreid verdroogde natuurgebieden voor. Ook aan de oostkant van de Veluwe en in de IJsselvallei liggen nog enkele gebieden op aanpak te wachten.
· Er is al het nodige gebeurd, maar we moeten door blijven gaan met stevig inzetten op energieterugwinning uit afvalwater. Ook kunnen we nog meer grondstoffen gaan terugwinnen uit afvalwater.

Nog geen lid van Water Natuurlijk? Meld je aan bij de grootste waterschapspartij van Nederland!

Wil je je kandidaat stellen? Vraag dan via WaterNatuurlijkMN@gmail.com het kandidaatstellingsformulier aan!

Later dit jaar verschijnt ons verkiezingsprogramma. Om je alvast een idee te geven waar Water Natuurlijk in Midden-Nederland (waterschappen Vallei en Veluwe, Rijn en IJssel en Rivierenland) voor staat, lees onze nieuwsbrief!

Toon alle berichten in deze rubriek