Waterinfiltratie op de Veluwe?

Al bestaande waterinfiltratie van Vitens op de Veluwe bij Epe

In het vakblad H2O ontspon zich een interessante discussie over waterinfiltratie op de Veluwe. Het ondergrondse Veluwemassief is bij uitstek geschikt om als grondwaterbron te voorzien in de stijgende vraag naar drinkwater, stelt Jos Peters van Royal HaskoningDHV.

Adviseur Herman van Dam plaatst in een opiniebijdrage op H2O kanttekeningen en stelt: “Bezoedel de ondergrondse waterschat van Veluwe niet met van elders aangevoerd systeemvreemd water.”

Jos Peters stelt voor om “middenin de 50.000 ha monotoon naaldbos”, waar de grondwaterstand tientallen meters diep is, een aantal nieuwe ondiepe vennen aan te leggen om water te infiltreren. Zijn opzet is daarbij de ondergrond maximaal te beschermen, om in de vennen waternatuur te laten ontstaan, en het water van tevoren zeer ver te zuiveren. De zuiveringsstappen transformeren het rivierwater tot kraakhelder voedselarm water. Dit infiltratiewater is nog geen drinkwater, want nog niet microbiologisch veilig. Het is de ondergrond die én een enorme buffer is én zorgt voor verwijdering en inactivatie van ziekteverwekkende bacteriën, virussen en protozoa, aldus Jos Peters. Herman van Dam waarschuwt er onder andere voor dat de grondwaterstand bij calamiteiten sterk zal gaan fluctueren, wat de waterafvoer van beken en sprengen, en dus de ecologie daarvan, in gevaar kan brengen. Ook signaleert hij dat in de Structuurvisie Ondergrond wordt voorgesteld de Veluwe aan te wijzen als Nationale Grondwater Reserve (NGR). Deze hebben als doel om de nationale veiligheid te borgen in geval van grootschalige crisissituaties en maatschappelijke ontwrichting, zoals kernrampen, grootschalige overstromingen, zeer langdurige droogten en/of microbiële besmettingen.

Daarnaast vormen de grondwatervoorraden reserves voor een mogelijk in de verre toekomst (2050 en verder) stijgende vraag naar of verminderd aanbod van schoon grondwater ten behoeve van de drinkwatervoorziening. Wat dat betreft zou de ondergrondse waterschat van de Veluwe nog even goed bewaard moeten blijven, stelt Herman van Dam.

Op dit moment laat de provincie Gelderland opties onderzoeken voor Strategische grondwatervoorraden voor de drinkwatervoorziening. Hiervoor wordt een milieueffectrapport opgesteld, en daarin komen de voor- en nadelen, en effecten op natuur en dergelijke ook in beeld.

Toon alle berichten in deze rubriek