Woudenberg – Medicijnresten uit rioolwater halen

Rioolwaterzuiveringen waarvan medicijnresten grote invloed hebben op de kwaliteit van het oppervlaktewater liggen helaas ook in het gebied van waterschap Vallei en Veluwe; bijvoorbeeld bij Bennekom en Woudenberg.

Water Natuurlijk wil voorkomen dat medicijnresten en hormonen in het water terecht komen. Praktijkproeven hebben voldoende aangetoond dat het mogelijk is om geneesmiddelen te verwijderen uit het effluent van rioolwaterzuiveringsinstallaties. Bij de rioolwaterzuivering in Ede is het waterschap al bezig om medicijnresten te verwijderen. Dat moet dan ook in Bennekom en Woudenberg gaan gebeuren.

Medicijnen vormen waterprobleem

In Nederland worden steeds meer medicijnen gebruikt. De resten daarvan komen in sloten en rivieren terecht. Ze vormen daar een mogelijk probleem voor de ecologische waterkwaliteit en de drinkwaterbereiding.

Daarvoor moeten in de gehele medicijnketen – van productie, gebruik, inzameling en zuivering – stappen worden gezet.

Van rioolwaterzuivering naar grondstoffenfabriek

Niet alleen medicijnresten worden gezuiverd uit het rioolwater, ook wordt een waardevolle grondstof geproduceerd. Hiermee draagt het waterschap bij aan de doelstelling om in 2050 volledig circulair te zijn in Nederland.

Het waterschap bouwt al haar grote rioolwaterzuiveringen om tot energie- grondstof- en waterfabriek, waardoor steeds meer waardevolle grondstoffen worden teruggewonnen. De rioolwaterzuivering in Ede is in 2018 met de winning van actief kool en het zuiveren van medicijnresten een energie-, grondstof- en waterfabriek geworden.

Zuiveringen Bennekom en Woudenberg lozen nog veel medicijnresten

In de landelijke hotspotanalyse van de RWZI’s is in beeld gebracht op welke locaties de waterkwaliteit wordt beïnvloed door geneesmiddelen in gezuiverd afvalwater. Dit rapport van STOWA laat zien dat ongeveer vijftig procent van de totale concentratieverhoging bij lozingspunten in het oppervlaktewater veroorzaakt wordt door tien procent van de zuiveringsinstallaties (31 stuks). Twee daarvan liggen helaas ook in het gebied van waterschap Vallei en Veluwe; bij Bennekom en Woudenberg.

 

Rioolwaterzuiveringen waarvan medicijnresten grote invloed hebben op kwaliteit oppervlaktewater

Rioolwater is goed te zuiveren van medicijnresten

Om gericht maatregelen te kunnen nemen en effecten te monitoren, moeten gebruik- en milieuschadelijkheidsgegevens van alle geneesmiddelen openbaar worden.

Praktijkproeven in Nederland, Duitsland en Zwitserland hebben voldoende aangetoond dat het mogelijk is om geneesmiddelen te verwijderen uit het effluent van rioolwaterzuiveringsinstallaties. Dat blijkt uit een onderzoek van Stowa. Bij aanvullende zuivering voor medicijnresten op rioolwaterzuiveringen (RWZI’s) moet een financiële regeling komen.

Medicijnresten in water liefst voorkomen, en vooralsnog verwijderen

Water Natuurlijk wil voorkomen dat medicijnresten en hormonen in het water terecht komen. Daarom zetten wij in op voorlichting en innovatieve methoden voor zuivering of scheiding bij de bron. Maar vooralsnog blijven er veel medicijnen in het water zitten. We moeten daarom medicijnresten uit het rioolwater gaan verwijderen.

Wij gaan voor energieneutrale waterschappen en duurzaam gebruik van grondstoffen. Dat is prima mogelijk, bijvoorbeeld door grondstoffen en warmte terug te winnen uit afvalwater.

Toon alle berichten in deze rubriek